Kontakt

DEXTTER | predajca pre Košický kraj

Oto Král
Mobil: 0902 399 902
Email: kral@dongfengke.sk

Ing. Alexandra Cichanská
Mobil: 0902 399 979
Email: cichanska@dongfengke.sk

DEXTTER s.r.o.

Moldavská cesta 45, 040 01 Košice – https://www.dongfengke.sk

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.Sro, vl.č. 29035/V

IČ DPH: SK2820021193
IČO: 46 506 578

Bankové spojenie:

VÚB Banka, a.s., č.ú.: SK87 0200 0000 0046 5138 8553
Tatra banka, a.s., č.ú.: SK35 1100 0000 0029 2486 9004